یوهان ولفگانگ فن گوته و دوران کلاسیک در آلمان

مهم‌ترین اثر گوته در دوران «کلاسیکِ وایمر» نمایش‌نامه‌ی «فاوست» و «دیوان شرقی و غربی»‌ست.