هاینریش فن کلایست و جست‌و‌جوی جاودانه‌ی عدالت

مهم‌ترین مضمون آثار هاینریش فن کلایست هویت‌یابی، عدالت‌جویی و همچنین فروپاشی ساختارهای خانوادگی و نظم اجتماعی در آلمان است.