استاندال و سرخ و سیاه

زبان استاندال بسیار موجز اما به‌‌ همان اندازه دقیق است و به کنش روانی شخصیت‌هایش بسیار اهمیت می‌دهد.