مارک تواین و ماجراهای هکلبری فین

او را نماد و نشانه‌ای از آمریکای جوان در نظر آورده‌اند که در کنار اروپای سالخورده جای خودش را در جهان می‌جوید و می‌یابد.