یوزف روت و افسانه یک دائم‌الخمر مقدس

مفهوم پدر در آثار او با مفهوم وطن درآمیخته. بی‌وطنی و بی‌پدری سرنوشت یوزف روت بود. بی‌جهت نیست که از او به‌عنوان مهم‌ترین نویسنده ادبیات تبعید در کشورهای آلمانی‌زبان یاد می‌کنند.