ادبیات داستانی به ویژه در دوره معاصر سعی داشته جدا از بعد سرگرمی، خواننده را با مسائل و موضوعات روز اجتماعی و سیاسی نیز درگیر کند. به دلیل همین حس الزام نویسنده برای بیان نقد و اعتراض هم هست که ادبیات معمولا و حتی همیشه با عرصه قدرت و سیاست‌مداران اصطکاک داشته است. اصولا ادبیات و آثار ادبی همواره از رویدادهای‌ سیاسی و اجتماعی تاثیر گرفته‌اند و موضوعات و محتوایی که در داستان و رمان روایت می‌شوند، تصویری از تغییرات‌ مهم در جامعه هستند.
ادامه