ویرجینیا وولف و ارزش‌های زنانگی

اهمیت آثار ویرجینیا وولف بسیار فرا‌تر از ادبیات صرفاً فمنیستی است. او “جریان سیال ذهن” را به عنوان سبکی در داستان‌نویسی گسترش داد و متکامل کرد