آنجلا می مسئول دفتر تحقیقات سازمان ملل در زمینه خشونت خانگی هنگام معرفی گزارش سازمان ملل (عکس: توییتر)